top of page

CÁC THÀNH VIÊN HỘI  ĐỒNG MỤC VỤ 
PARISH PASTORAL COUNCIL

Chu-Tan.jpg

Ông Anrê Lê Đình Khôi 
Chủ Tịch Danh Dự HDMV / Honorary President

Ông Nguyễn Văn Tấn
Chủ Tịch HDMV
 / President

Anh-Hao.jpg

Anh Nguyễn Hào
Phó Chủ Tịch HDMV / Vice President

ChuKhoi-1920w.webp
Anh-Tiep.jpg

Ông Nguyễn Tiệc Thomas

Anh-Ngan.jpg

Ông Giuse Nguyễn Kim Ngân

Chi-Quyen.jpg

Chị Lê Mai-Uyên

BAN GIỚI TRẺ - YOUTH COMMITTEE

Anh-Hien.jpg

Anh Phạm Hiển

Anh-Vinh.jpg

Anh Vinh

Anh-Minh.jpg

Anh Minh

bottom of page