top of page

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO XỨ  
PARISH ADMINISTRATION

Nhấn Vào Hình Ảnh Để Xem Tiểu Sử  / Click on Image to View Biography

Rev. Giuse Justin Lê Trung Tướng

Rev. Giuse Justin Lê Trung Tướng
​Cha Chánh Xứ / Pastor

CHA TRUYEN.jpg

Rev. Vincentê Nguyễn Đình Truyền
Cha Phó / Parochial Vicar

CHA TAN.jpg

Rev. Anthony Nguyễn Duy Tân
Cha Phó / Parochial Vicar

CHA KHOA.jpg

Rev. Giuse Vũ Đăng Khoa
​Cha Phó / Parochial Vicar

PT_Tho-1920w.webp

Đôminicô Lê Văn Thọ
Phó Tế / Deacon

PT_Dinh-1920w.webp

Giuse Chu Quang Định
Phó Tế / Deacon

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH GIÁO XỨ - PARISH STAFF

Sr. Anna Nguyễn Phước Vân, L.H.C
Giám Đốc Văn Phòng Giáo Xứ  /
Parish Administrator

Sr. Theresa Nguyễn Thị Sáng, L.S.S
Phụ T
rách Văn Phòng Giáo Xứ /
Administrative Assistant

Chị Têrêsa Lê Kim Oanh
Phụ Trách Quỹ Xây Dựng & ADA /
Construction & ADA Fund

Sr. Anna Nguyễn Phước Vân, L.H.C
Phụ Trách Giáo Lý và Việt Ngữ Trẻ Em /
Catechism Class Coordinator

Anh Nguyễn Công Tiến
Phụ Trách Tài Chánh /
Finance & Book Keeper

Pt. Đôminicô Lê Văn Thọ & Chị Oanh 
Phụ T
rách Lớp Dự Bị Hôn Nhân /
Marriage Class Coordinators

Pt. Giuse Chu Quang Định
Phụ Trách Lớp Giáo lý Dự Tòng /
RCIA Coordinator

Ông Giacôbê Nguyễn Văn Tấn
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ / 
President of Pastoral Council

bottom of page