top of page

LIÊN LẠC - CONTACT US

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Office of Our Lady of La Vang Church

Địa Chỉ Văn Phòng Giáo Xứ (Office Address): 

25 North 14th Street, Suite 540, San Jose, CA 95112


Giờ Văn Phòng Làm Việc (Office Hours):

Thứ Ba – Thứ Sáu (Tuesday – Friday): 9:00am – 12:00pm; 1:00pm – 5:00pm

Thứ Hai, Thứ Bảy, Chúa Nhật (Monday, Saturday, Sunday): Đóng cửa / Closed

Số Điện Thoại Văn Phòng (Office Numbers):

Vietnamese: (408) 291 - 6280

English & Spanish: (408) 294 - 8120

Fax: (408) 291 - 6289

  • Muốn nhận Bí Tích Rửa Tội, Thêm sức, Rước Mình Thánh Chúa, xin liên lạc với văn phòng Giáo Xứ để biết thêm chit iết. Xin điền mẫu đơn.

  • Muốn nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, xin gọi văn phòng GX điện thoại: (408) 444-1770 để liên lạc một vị Linh Mục túc trực.

  • Muốn nhận Bí Tích Hòa Giải, xin đến 30 phút trước mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật hoặc lấy hẹn với một Linh mục của Giáo Xứ.

  • Muốn nhận Bí Tích Hôn Phối, xin liên lạc với một Linh Mục của Giáo Xứ ít nhất là 6 tháng trước ngày dự định cưới.

  • If you are inquiring about the Sacraments of Baptism, Confirmation, and First Communion, please contact our Parish Office for more information. Please fill out our form.

  • If you are inquiring about the Sacrament of Anointing of the Sick, please call our Parish Office at (408) 444-1770 to contact one of our Parish Priests on duty.

  • If you are inquiring about the Sacrament of Confession, please arrive 30 minutes before each Sunday mass or make an appointment with one of our Parish Priests

  • If you are inquiring about the Sacrament of Holy Matrimony, please contact one of our Parish Priests a minimum of 6 months before the wedding date.

bottom of page