top of page

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN- 
THE MARRIAGE-FAMILY ENRICHMENT PROGRAM

OLLV.png
TTHN-1920w.png

Nguồn Gốc và Danh Xưng - The Origin

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (viết tắt: CT/TTHNGĐ) là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành, do Cha Phêrô Chu Quang Minh, linh mục dòng Tên, thành lập tháng 6 năm 1987. 

The Marriage-Family Enrichment Program (Abbreviated: MFEP) is a Catholic Association, founded in June 1987 by Father Peter Chu Quang Minh, a Jesuit priest.

Tôn Chỉ và Đoàn Sủng - Our Motto and Charismatic Program

Tôn Chỉ/Đoàn Sủng của CT/TTHNGĐ là “YÊU THƯƠNG GẦN GŨI BẰNG VIỆC LÀM”.

 

 1. Vợ chồng “Yêu Thương Gần Gũi” là sống mầu nhiệm "Tình Yêu Nhập Thể" theo "Thiên Chúa là Tình Yêu" (IGn. 4:8). 

 2. "Bằng Việc Làm" là cách sống theo Chúa Ba Ngôi "Cha Ta làm việc luôn, và Ta cũng phải làm" (Gn. 5: 17). 

 3. Sống theo Đoàn Sủng của Chương Trình, là sống theo tác động của Chúa Thánh Thần: "Khi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn" (Gn. 16:13). Sống trong Hội Thánh là sống trong Chúa Thánh Thần.

The motto of MFEP is "Loving Close with Work." Our Charismatic Program follows:

 1. A husband and wife that "loves closely" is to live the mystery of "Love Incarnate" according to "God is Love" (Ign. 4:8).

 2. "By Works" is a way of living according to the Trinity. "My Father always works, and I must also" (Gn. 5:17).

 3. To live according to the Charismatic of the Program is to live according to the action of the Holy Spirit: "When the Spirit of truth comes, he will lead you to all the truth” (Gn. 16:13). To live in the Church is to live in the Holy Spirit.

Mục Đích - Our Purpose

Tôn Chỉ “Yêu Thương Gần Gũi bằng Việc Làm” dẫn tới Mục Đích là sự tiếp xúc giữa mình với đối tượng thứ hai, giúp mỗi Song Nguyền thăng tiến về bốn điểm:

 1.  ĐẠO ĐỨC BẢN THÂN: là cảm nghiệm nội tâm bản thân mình liên hệ với Chúa là Tình Yêu. Chỉ khi sống gắn bó gần gũi với Chúa, thì đời sống thiêng liêng mới dồi dào và ý nghĩa, không bị trống rỗng về tâm lý và tình cảm.

 2. THÔNG CẢM VỢ CHỒNG: là liên hệ giữa mình với bạn đời, giúp nhận ra tâm tính khác nhau nhưng có thể thông cảm, hòa hợp với nhau qua “ý chí cảm nghiệm cụ thể”.

 3. GƯƠNG LÀNH CHO CON: là liên hệ giữa mình với con cháu. Cha mẹ cư xử thế nào thì con cháu có khuynh hướng bắt chước làm như vậy. Giáo dục mình trước tiên để cư xử đúng, và con cháu cũng cư xử đúng. Làm đúng để ích lợi cho con, giúp con tự tin, tự trọng vì con cảm nghiệm thấy mình có giá trị theo “hình ảnh Thiên Chúa”, từ đó con tự trách nhiệm lấy đời sống của con.

 4. TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI: Trong Hội Thánh là liên hệ giữa vợ chồng với người chung quanh và cả nhân loại. Chương Trình mời gọi “phục vụ song đôi” theo Lời Chúa “sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly” (Mt. 19:16).

The Principle of "Love Close by Deed" leads to the purpose which is the contact between oneself and the second object, helping each Twin Cursed to advance in four points:

 1. Personal Meditation is the inner experience of oneself related to God who is Love. Only when living in close contact with God can the spiritual life be rich and meaningful, and not be psychologically and emotionally empty.

 2. Spouse's sympathy is the relationship between oneself and one's partner, helping to realize different temperaments but being able to sympathize and harmonize with each other through "concrete experiential will".

 3. A good example for your children is the relationship between you and your children. How parents behave, children tend to imitate. Educate yourself first to behave right, and your children will behave right. Doing right to benefit me, helping me to be confident and self-respecting because I feel I have value according to "God's image", from which I take responsibility for my own life.

 4. DOUBLE Apostolate: In the Church is the relationship between husband and wife, surrounding people and all mankind. The Program invites "double service" according to the Word of God, "what God unites, man must not separate" (Mt. 19:16).

Sinh Hoạt Của CT TTHGD - Our Activities

Tôn Chỉ “Yêu Thương Gần Gũi bằng Việc Làm” dẫn tới Mục Đích là sự tiếp xúc giữa mình với đối tượng thứ hai, giúp mỗi Song Nguyền thăng tiến về bốn điểm:

 1.  ĐẠO ĐỨC BẢN THÂN: là cảm nghiệm nội tâm bản thân mình liên hệ với Chúa là Tình Yêu. Chỉ khi sống gắn bó gần gũi với Chúa, thì đời sống thiêng liêng mới dồi dào và ý nghĩa, không bị trống rỗng về tâm lý và tình cảm.

 2. THÔNG CẢM VỢ CHỒNG: là liên hệ giữa mình với bạn đời, giúp nhận ra tâm tính khác nhau nhưng có thể thông cảm, hòa hợp với nhau qua “ý chí cảm nghiệm cụ thể”.

 3. GƯƠNG LÀNH CHO CON: là liên hệ giữa mình với con cháu. Cha mẹ cư xử thế nào thì con cháu có khuynh hướng bắt chước làm như vậy. Giáo dục mình trước tiên để cư xử đúng, và con cháu cũng cư xử đúng. Làm đúng để ích lợi cho con, giúp con tự tin, tự trọng vì con cảm nghiệm thấy mình có giá trị theo “hình ảnh Thiên Chúa”, từ đó con tự trách nhiệm lấy đời sống của con.

 4. TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI: Trong Hội Thánh là liên hệ giữa vợ chồng với người chung quanh và cả nhân loại. Chương Trình mời gọi “phục vụ song đôi” theo Lời Chúa “sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly” (Mt. 19:16).

The Principle of "Love Close by Deed" leads to the purpose which is the contact between oneself and the second object, helping each Twin Cursed to advance in four points:

 1. Personal Meditation is the inner experience of oneself related to God who is Love. Only when living in close contact with God can the spiritual life be rich and meaningful, and not be psychologically and emotionally empty.

 2. Spouse's sympathy is the relationship between oneself and one's partner, helping to realize different temperaments but being able to sympathize and harmonize with each other through "concrete experiential will".

 3. A good example for your children is the relationship between you and your children. How parents behave, children tend to imitate. Educate yourself first to behave right, and your children will behave right. Doing right benefits me, helping me to be confident and self-respecting because I feel I have value according to "God's image", from which I take responsibility for my own life.

 4. DOUBLE Apostolate: In the Church is the relationship between husband and wife, surrounding people and all mankind. The Program invites "double service" according to the Word of God, "what God unites, man must not separate" (Mt. 19:16).

Ban Điều Hành CT TTHGD - Our Executive Board

Linh Nguyền CT TTHNGĐ - GP San Jose: Phó Tế Dominico Lê Thọ

Điện Thoại / Phone: 408-291-6270

Email: tle@ducmelavangparish.org

 

Chủ Nguyền: Anton Đoàn Ngọc Hoàn-Anna Phạm Thu Hằng

Điện Thoại / Phone: 408-655-9183

Email: hoanhang@gmail.com

 

Xin mời vào website của Chương Trình: https://www.tthngd.net/

bottom of page